SydostLeader med i Tematiska gruppen för Havs- och Fiskerifonden

Möten & Evenemang

För arbetet med att nationellt underlätta havs- och fiskeriprogrammets genomförande finns en tematisk grupp som arbetar i tre sektorer – yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk. Det övergripande målet är att stödja aktörer som verkar inom de tre områdena och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration för det arbete de ska utföra inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet.

I den tematiska gruppen som utger basen i arbetet ingår representanter för yrkesfisket, Naturskyddsföreningen, Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, länsstyrelserna, vattenbrukarna och Havs- och vattenmyndigheten. Ordförande i gruppen är vår tf verksamhetsledare Ingmar Elofsson.

Säl och skarv utgör stora problem för det kustnära fisket både i Östersjön och längs Sveriges västkust. Det är både deras konsumtion av fisk, som ibland är större än fiskarnas totala fångster, och den störning de utgör i fiskens lekområden, som är ett starkt hot mot lönsamheten och möjligheterna att bedriva ett kustnära fiske med fasta redskap. Det blev tydligt på en konferens på Åland den 10-11 januari där företrädare för fiskeområden i Finland, Estland, Danmark och Sverige samt forskare diskuterade gemensamma problem och lösningar. Gemensamma aktiviteter behövs för att komma till rätta med problemet.

Alla deltagarna var eniga om behovet av att arbeta tillsammans mellan fiskeområdena för att hitta lösningar. Ett gemensamt transnationellt projekt för detta diskuterades. Uppgiften för deltagarna blev att kontrollera med sina LAG om de är villiga att delta i ett sådant transnationellt projekt om betydelsen av säl och skarv för det småskaliga kustnära fisket.