Styrelsens ansvar

Styrelsen väljs ur föreningens medlemmar och som företrädare för offentlig, privat eller ideell sektor men på ett personligt mandat.

Styrelsemöten kommer att hållas på olika platser inom leaderområdet och gärna samordnas med studiebesök/presentation av aktuella projekt i området.

Det unika är att styrelsen har beslutanderätt över hur pengar ur de fyra ESI-fonderna (Jordbruks-, Havs- och fiskeri-, Regional- och Socialfonden) skall fördelas till lokala utvecklingsprojekt.

Styrelsen ansvarar för… 

 • operativ ledning av organisation och verksamhet inklusive förvaltning och redovisning
 • beslut avseende förändring eller revidering av Utvecklingsstrategin
 • verksamhetens finansiering, ekonomiska förvaltning samt årsredovisning
 • beslut om stöd till medelstora och större projekt
 • principer för marknadsföring och information
 • övergripande kontakter med Länsstyrelse, Jordbruksverk mm
 • regional och transnationell samverkan
 • avdelande av Presidium/AU och Beredningsorgan
 • beslut avseende nya medlemmar
 • förslag till medlemsavgift
 • beslut i utbildningsfrågor
 • att stadgarna efterlevs
 • förberedelser och genomförande av årsstämman
 • operativa riktlinjer för verksamhetskontor, presidium och AU
 • att säkerställa att arbetet drivs framåt enligt utvecklingsstrategin genom utvärdering, kvalitetssäkring, resultatöversyner, ekonomistyrning, personalutveckling och allmän utveckling av föreningens arbete
 • beslut avseende genomförande av ramprojekt och transnationellt samarbete
 • operativt stöd till såväl LAG, dess medlemmar som Leaderkontoret
 • beslut avseende eventuell adjungering eller behov av referensgrupper.