Inspiration

Här kan du ta del av vår utvecklingsstrategi

EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) syftar till att skapa ökad tillväxt och fler jobb. 

Vår utvecklingsstrategi är en del i detta och har syftet är att stimulera idékraft, mobilisera engagemang, skapa delaktighet och uppmuntra till handlingskraft för en gemensam utveckling av vårt leaderområde. Övergripande mål är en långsiktig och hållbar utveckling i form av ökad attraktionskraft, balanserad och hållbar livsmiljö med strategiska samarbeten för lokal utveckling och tillväxt.

Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi ska bidra till att uppnå EU:s tillväxtstrategi. Därför bygger alla mål och processer för lokala utvecklingsbehov samt prioriteringar i strategin på de syften och inriktningar, som är satta i de operativa programmen för de fyra struktur- och investeringsfonderna.

SydostLeader utvecklingsstrategi

SydostLeader utvecklingsstrategi

När styrelsen bedömer och tar projektbeslut kommer den för våra respektive insatsområden särskilt beakta ett antal urvalskriterier som du kan studera i länken nedan…

Urvalskriterier  Tänk också på våra Horisontella- och Framgångsfaktorer

Några prioriterade och beslutade projekt…

  • Gourmetturer i Blekinge

Bildresultat för gourmetturer i Blekinge

Syftet med projektet är öka kunskapen om och utveckla ett gemensamt besökskoncept till och på respektive gård. För de gårdar som också har gårdsbutik är även syftet att öka merförsäljning i butiken.

Målet med projektet är att öka antalet besök på gårdarna med 30% per år, de kommande tre åren. Projektet ska ge ökad sysselsättning och högre intäkter på gårdarna, ledande till nyanställningar. Ett mer långsiktigt mål är att vidareutveckla Gourmet-turer i Blekinge till ett reseföretag med inriktning – Gourmetturer i sydöstra Sverige.

  • Nationalparksdestination Åsnen

Syftet med projektet är att genom utveckling av exportmogna produkter inom natur och kultur öka företagens exportmognad, och därigenom ta det avgörande steget för att Destination Åsnen ska bli Sveriges första nationalparksdestination och en exportmogen destination i södra Småland.  Framförallt ska företagen ges stöd att ta nästa steg och utveckla fler produkter och kunskap som matchar den internationella gästens behov.

Målet är att förädlingsvärdet och produkternas täckningsbidrag ska ha ökat genom ökad kunskap i prissättning och omvärldskunskap. Åsnen ska ha ökat sin positionering på prioriterade marknader och att destinationen har en tydlig, förankrad och ekonomiskt hållbar driftorganisation som fyller en samordnande funktion för områdets utveckling och förvaltning. Det långsiktiga målet är att Destination Åsnen är Sveriges ledande Nationalparksdestination, genom upplevelser, lärande och berättande.

  • Arkipelagrutten i Blekinge

Syftet med projektet är att etablera Blekinge Arkipelag som outdoordestination genom ett led- och produktutvecklingsprojekt med tydligt fokus på kust och skärgård. Projektet syftar därmed till att öka tillgängligheten att ta del av både Blekinges natur och kultur och optimera möjligheterna till rika upplevelser för olika typer av besökare.

Målet med projektet är att utveckla gemensam marknadsföring av ledaktiviteter och Outdoorprodukter. Få fler besökare på områdets leder, till besöksnäringsföretag, kulturlämningar, reservat och skärgårdsmiljöer. Stärka företagsnätverk med ökad samverkan för produkt- och kompetensutveckling. Öka områdets besöksnäringsföretags hållbarhetsanpassning. Öka konkurrenskraft i besöksnäringsföretagen och deras produkter. Öka omsättningen i områdets besöksnäringsföretag. Öka fysisk och psykisk rekreation i området. Förbättra informationen om områdets kulturhistoria och ekosystemtjänster.

  • Handikappvänlig båt till Garpens vänner

Syftet med projektet är att ta tillvara och vidareutveckla de möjligheter besöksmålet Garpens Fyrplats har som unik natur- och kulturhistorisk plats, stärka ön som ett attraktivt och välbesökt turistmål för alla, förlänga säsongen, nå nya målgrupper och öka samarbetet med nya aktörer samt öka tillgängligheten för besökare med funktionsnedsättning genom ny anpassad handikappbåt och handikappanpassad hamn.

Målen med projektet är främst att förlänga säsongen och skapa nya jobb samt att fler målgrupper, inkl. personer med funktionsnedsättning, möjliggörs att besöka Garpens Fyrplats. Projektet vill även att fler elever från skolor i närområdet, inte bara Torsås kommun, får möjlighet att besöka fyrplatsen.

  • En dörr in

Syftet med denna förstudie är att arbeta fram upplägg och lämpliga samarbetspartners för företagshjälpande åtgärder. Detta för att matcha företagaren/entreprenören med de företagshjälpare som finns. Det finns hjälp att få, men företagen och företagshjälparna ”hittar” inte varandra.

Målet med förstudien är att utveckla en konceptidé för ”En dörr in” mellan entreprenörer/företagare och företagshjälpare. På längre sikt ska fler livskraftiga och hållbara företag skapas i regionen genom att företagaren/entreprenören vågar gå från idé till entreprenörskap genom individanpassad och riktad företagshjälp eller expertkompetens.

  • Kulturvägar i Karlshamn

Bildresultat för kulturvägar i karlshamn

Syftet med detta förprojekt är att identifiera och ta fram underlag för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsprojekt som leder till fler hållbara företag, fler i sysselsättning och fler besökare till landsbygden i Karlshamn. Med andra ord utveckla ekonomin kring landsbygdens många kulturvärden.

Målet med förprojektet är att skapa en gemensam utvecklings – och handlingsplan för ett genomförandeprojekt för Karlshamns landsbygd, som är byggd på företag, nätverk och besökare. Det långsiktiga målet är att säkerställa att företagen på landsbygden överlever och kan utvecklas genom en gemensam satsning för fler besökare och fler i arbete på Landsbygden.