Så är ett nytt projektår igång…

Posted · Add Comment

Hästföretagandet är stort inom SydostLeader och innefattar en rad olika verksamheter i branschen. Vi vet samtidigt att det finns ett stort behov att utveckla näringen med hjälp av affärsutveckling, nätverkande, marknadsföring, nya verksamhetsgrenar och ökad kunskap hos såväl beslutsfattare som allmänhet i syfte att uppnå bättre lönsamhet.

Ett nytt spännande projekt inom hästnäringen är det nyligen av SydostLeader beviljade – Häst i sydost – som sträcker sig över samtliga elva kommuner inom SydostLeader.

Projektet avser skapa bättre förutsättningar för företagarna inom hästnäringen i SydostLeader-regionen genom att…

  • Erbjuda företagare inom hästnäringen kompetensutveckling inom affärsmannaskap, arbetsgivarkunskap, entreprenörskap och marknadsföring.
  • Skapa nätverk mellan hästföretagare i vår region men också lotsa in företagare i redan existerande regionala affärsnätverk.
  • Utveckla befintliga och skapa möjligheter för nya verksamhetsgrenar inom hästbranschen, exempelvis ”grön omsorg”
  • Skapa samverkansgrupper för att främja utvecklingen inom hästturism.
  • Undersöka och utveckla rid-möjligheterna på de befintliga lederna i regionen.
  • Inventera och utveckla ridvägar i hästtäta områden.
  • Koppla samman hästföretagare med företagare inom besöksnäringen.
  • Öka kunskapen om hästnäringen och dess behov bland politiker och tjänstemän inom kommunala och regionala förvaltningar samt öka kunskapen om företagandet inom hästnäringen bland allmänheten.
  • Marknadsföra regionen som hästvänlig.
  • Lyfta fram hästnäringen publikt i regionen.

Projektägare är LRF Sydost och inför projektstart har nu Maria Hjelm Nilsson rekryterats som projektledare.

Vi önskar Maria och LRF Sydost lycka till och är du intresserad i projektet når du henne enklast på hjelmmaria@live.se