Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden

En av flera metoder inom ramen för programperioden 2014 – 2020 är Lokalt Ledd Utveckling som är en vidareutveckling och bygger på den leadermetod som användes inom föregående landsbygdsprogram.

Till skillnad mot tidigare är nu leadermetoden flerfondsfinansierad, så projekt kan finansieras av flera fonder. Insatser som främjar de små företagens tillgång till efterfrågad kompetens för såväl konkurrenskraft som för ett hållbart arbetsliv är exempel på hur fonderna kan komplettera varandra.

Men det är viktigt att det enskilda projektet bara finansieras av den fond där tyngdpunkten av målen ligger och att de regelverk som finns respekteras. Risk för dödviktseffekter och dubbelfinansiering kopplat till andra fondaktörer måste minimeras och det är viktigt att följa de regler som finns kring stödbara insatser och stödberättigande utgifter i varje fond. Däremot bör vi aktivt verka för att kunna växla upp genomförda projekt inom leaderområdet i samverkan med andra fondaktörer.

Arbetet med Lokalt Ledd Utveckling ska följa principerna för Leadermetoden som…

– Trepartnerskap (Privat – Ideellt – Offentligt)

– Underifrånperspektiv

– Samarbete

– Nätverk

– SydostLeaders utvecklingsstrategi

– Kreativt och uppfinningsrikt arbetssätt

Dessutom bör projektet bidra till att skapa fler arbetstillfällen och öka ekonomisk tillväxt i vår område.

SydostLeader är i denna programperiod en av totalt åtta Leaderområden att arbeta i alla fyra ESI-fonderna och där föreningen har en total grundbudget (inklusive EU, statligt och offentlig medfinansiering/s.k. LAG-pott) bestående av:

 ESF – Socialfonden – ca 4,5 miljoner kronor

 ERUF – Regionala utvecklingsfonden – drygt 5 miljoner kronor

 EJFLU – Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling – drygt 50 miljoner kronor

 EHFF – Havs- och fiskerifonden – ca 10 miljoner kronor.