CLLD-LLU_01

Öppningsplanen har skjutits fram

Jordbruksverket har justerat/senarelagt öppningsplanen för lokalt ledd utveckling vilket kommer att försena handläggning och beslut av projekt. Det beror på att reformarbetet med nya regler för jordbrukarstöden och samtidigt nytt landbygds- och fiskeriprogram har lett till att Jordbruksverket under året tvingats prioritera hårt för att klara målen med givna medel och resurser.

Nu aktuell Öppningsplan

Ansökan om projektstöd kan tidigast göras i februari 2016. Vår beredningsprocess med styrelsebeslut, i SydostLeader, beräknas kunna komma igång i mars 2016 p g a denna senarelagda handläggning vid Jordbruksverket. Efter projektbeslut kan SydostLeader betala ut s.k. LAG-pott (max 33% av projektstödet).

Administration för utbetalning av projektstöd beräknas påbörjas vid Jordbruksverket i april 2016.

Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden

En av flera metoder inom ramen för den nya programperioden 2014 – 2020 är Lokalt Ledd Utveckling som är en vidareutveckling och bygger på den leadermetod som användes inom föregående landsbygdsprogram.

Till skillnad mot idag är nu leadermetoden flerfondsfinansierad, så projekt kan finansieras av flera fonder parallellt. Insatser som främjar de små företagens tillgång till efterfrågad kompetens för såväl konkurrenskraft som för ett hållbart arbetsliv är exempel på hur fonderna kan komplettera varandra.

Men det är viktigt att det enskilda projektet bara finansieras av den fond där tyngdpunkten av målen ligger och att de regelverk som finns respekteras. Risk för dödviktseffekter och dubbelfinansiering kopplat till andra fondaktörer måste minimeras och det är viktigt att följa de regler som finns kring stödbara insatser och stödberättigande utgifter i varje fond. Däremot bör vi aktivt verka för att kunna växla upp genomförda projekt inom leaderområdet i samverkan med andra fondaktörer.

Arbetet med Lokalt Ledd Utveckling ska följa nuvarande principer för Leadermetoden som…

– Trepartnerskap

– Underifrånperspektiv

– Samarbete

– Nätverk

– Lokal utvecklingsstrategi

– Kreativt och uppfinningsrikt arbetssätt

– Flera sektorer

SydostLeader blir i denna programperiod en av totalt åtta Leaderområden att arbeta i alla fyra ESI-fonderna och där föreningen får en total grundbudget (inklusive EU, statligt och offentlig medfinansiering/s.k. LAG-pott) bestående av:

 ESF – Socialfonden – ca 4,5 miljoner kronor

 ERUF – Regionala utvecklingsfonden – drygt 5 miljoner kronor

 EJFLU – Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling – drygt 50 miljoner kronor

 EHFF – Havs- och fiskerifonden – ca 9,5 miljoner kronor.

 

Så här ser den preliminära tidtabellen ut för 2016…

Januari – april

Januari – SydostLeader inväntar formellt startbesked från Jordbruksverket, Leaderjontoret, Beredningsgrupperna samt Kommunala referensgruppen bemannas

Februari – Leaderkontoret  kan ge råd kring era projektidéer samt ta emot projektansökningar

Mars – Våra beredningsgrupper påbörjar beredning inför projektbeslut

April – Projektbeslut och utbetalning av s.k. LAG-pott. Jordbruksverket påbörjar handläggning av projektstödsutbetalning

 

 

CLLD-LLU_02Hur är då arbetsläget för SydostLeader…

 • Det nya området omfattar de elva kommunerna: Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryds, Torsås och Uppvidinge
 • Vårt fiskeområde inkluderar nu alla vatten i området, inkluderat hela insjön Åsnen, samt Kalmarsund och Ölands farvatten
 • Förberedelsearbetet, inför formellt startbesked, inför nya programperioden leds av Presidiet bestående av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande och verksamhetsledaren (när tjänsten är tillsatt), F n arbetas bl a med…
  • Organisering av tre Beredningsgrupper
   • Bergrp/EJFLU (ordf sammankallande)
   • Bergrp/ERUF-ESF (1:e v ordf sammankallande)
   • Bergrp/EHFF (2:e v ordf sammankallande)
  • Organisering och bemanning av Leaderkontoret
  • Organisering av vår Kommunala referensgrupp (Bl a bestående av en politiker och en tjänsteman från respektive medlemskommun)
 • Valberedningen består av…
  • Kenneth Michaelsson, Ronneby kommun
   Jananders Palmqvist, Region Blekinge (Sammankallande)
   Marie-Louise Svensson, Länsbygderådet
   Bengt Mattsson, Blekinge Arkipelag
   Christel Hammar Malmgren, Smakupplevelse Blekinge
   Ingrid Hugosson, Uppvidinge kommun
   Camilla Thure, Lessebo kommun
   Barbro Svensson, Tingsryds kommun
   Kjell Kristiansson, Alsterbro-Bäckebo UVG
   Susanna Bondesson, CSO Emmaboda
   Roland Swedestam, Torsås kommun
  • Valberedningens uppgifter är främst nomineringsarbetet, arvoderingsregler och medlemsavgifter
 • Alla program är godkända av EU-kommissionen inklusive svenska föreskrifter och beslut i de tre Övervakningskommittéerna
 • Så snart vårt kompletteringsarbetet med Jordbruksverket är klart kommer vår utvecklingsstrategi att finnas tillgänglig på vår hemsida