Ett spännande hästnäringsprojekt…

Möten & Evenemang

Nyligen beviljade SydostLeader ett nytt spännande projekt – Häst i Sydost.

Hästföretagandet är stort inom vårt område och innefattar en rad olika verksamheter i branschen. Samtidigt vet vi att det finns ett stort behov att utveckla näringen med hjälp av affärsutveckling, nätverkande, marknadsföring, nya verksamhetsgrenar och ökad kunskap hos såväl beslutsfattare som allmänhet i syfte att uppnå bättre lönsamhet.

Projektet genomförs till och med 2021 och i SydostLeaders alla 11 kommuner, vilket borgar för att projektets insatser kommer till nytta för många.

Projektet avser skapa bättre förutsättningar för företagarna inom hästnäringen i SydostLeader-regionen genom att…

  • Erbjuda företagare inom hästnäringen kompetensutveckling inom affärsmannaskap, arbetsgivarkunskap, entreprenörskap och marknadsföring.
  • Skapa nätverk mellan hästföretagare i vår region men också lotsa in företagare i redan existerande regionala affärsnätverk.
  • Utveckla befintliga och skapa möjligheter för nya verksamhetsgrenar inom hästbranschen, exempelvis ”grön omsorg”
  • Skapa samverkansgrupper för att främja utvecklingen inom hästturism.
  • Undersöka och utveckla rid-möjligheterna på de befintliga lederna i regionen.
  • Inventera och utveckla ridvägar i hästtäta områden.
  • Koppla samman hästföretagare med företagare inom besöksnäringen
  • Öka kunskapen om hästnäringen och dess behov bland politiker och tjänstemän inom kommunala och regionala förvaltningar samt öka kunskapen om företagandet inom hästnäringen bland allmänheten.
  • Marknadsföra regionen som hästvänlig.
  • Lyfta fram hästnäringen publikt i regionen.

Projektägare är LRF Sydost och till ny projektledare har Maria Hjelm Nilsson rekryterats.

Vi önskar Maria och LRF Sydost lycka till med projektet…och är du intresserad når du Maria enklast på hjelmmaria@live.se